کیفیت 128 با حجم 3.8 مگابایتکیفیت 320 با حجم 8.2 مگابایت